o.p.¾.¿.À.ìÙìÙìƾ¶ª› ‚ ›wdQdB: hs CJ aJ hç%H hs B* OJ QJ phÿÿÿ% hç%H h( ïB* CJ OJ QJ aJ phÿÿÿ% hç%H hs B* CJ OJ QJ aJ phÿÿÿ hÿf hs ...
In order to do that, i install php8-dev, but, after that, it's install also php8, so i have two different build of php8, causing break ldd for the .so. # php -v PHP 8.0.1 (cli) (built: Jan 7 2021 21:27:30) ( NTS ) Copyright (c) The PHP Group Zend Engine v4.0.1, Copyright (c) Zend Technologies with Zend...