Imikhakha 1. Imikhakha emithathu yohlelo lolimi lwesiZulu 1 IsiZulu 2. Mine imikhakha yokucwaningwa kolimi • Isifundo semisindo (Phonology= phone+ology) • Isifundo sezakhi (Morphology = morph+ology) • Isifundo sezincazelo (Semantics) • Isifundo semisho (Syntax) 2
Apr 21, 2021 · 14. Uma udla umile womelwa izindaba. 15. Uma udla komuntu okade ekhuluma kabi ngawe ulunywa yisisu. 16. Uma kuhlatshiwe ekhaya, unengane encane kumele ugeze izandla ngaphambi kokuyithatha kuthiwa ihlalwa abantu abadala. 17. Uma uhamba udla, lonetha izulu ngosuku lomshado wakho. 18.