Natural gas btu calculatorDibuka tse di tlhophetsweng karolo ya poko: • Sefalana sa menateya ga L.D. Raditladi • Tshekatsheko ya poko ya ga K Mogapi. Thuto ya 5 38 5.3 TLHALOSO YA POKO Lefoko ""poko" ke leina le le bopilweng mo lediring "boka" le go ya Kgasa le Tsonope (2002 : 21) le kayang go "galaletsa motho ka go mmua bontle". Phisegelo ya go bua ...Belkin ethernet adapterKe fetola mawa, ke o tshepile. 2. Ke hloka sebete, jwale ke ya bona. Ho inahana hantle, ho ntsositse molota. Ke qala ntho tse ntjha tse nkgathollang, menyetla e bile mengata, empa ka e tlohela. (KHORASE) Se ke qala botjha, ke itjwetsitse, ke fetola mawa, letsatsi ka leng. Ntate ke bona se nepahetseng.